Verkoopsvoorwaarden

We kunnen uiteraard niet zonder de gebruikelijke verkoopsvoorwaarden. Zo kunt u op beide oren slapen, en kunnen wij steeds de gewenste kwaliteit afleveren. In concreto komen de voorwaarden hier op neer:

 1. U als verkoper kiest en betaalt één van de pakketten zoals ze zijn beschreven. Wilt u extra aanpassingen, dan bespreken we dat voorafgaand samen en na uw akkoord over de meerprijs, passen wij de standaard pakketten aan in functie van de mogelijkheden. Onze pakketten zijn echter zo opgesteld dat u geen extra's nodig hebt.
 2. We werken met een voorschot van 50% om te vermijden dat we leveranciers (zoals, hosting, fotografen en uw copywriter) integraal vooraf moeten betalen. Wij zijn zeker dat we de opdracht met een gerust hart kunnen starten, u bent zeker dat we het gekozen pakket vlekkeloos opleveren.
 3. Uw contactgegevens zijn veilig bij ons en worden afzonderlijk beveiligd en opgeslagen, conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij gebruiken uw gegevens onder geen beding voor andere zaken dan de communicatie over uw project. Wenst u zich in te schrijven op een eventuele nieuwsbrief, dan zult u hier duidelijk mee in moeten stemmen. U kunt ons ook altijd vragen om intern elke referentie naar uw persoon te verwijderen of u kunt opvragen over welke gegevens wij van u beschikken.
 4. Klachten proberen wij reeds vooraf te vermijden. Gebeurt dat toch, dan bieden wij u graag een luisterend oor en gaan we na hoe we het met elkaar kunnen oplossen. U zorgt dat uw klachten of protest van de factuur ons tijdig en correct bereiken (zie de voorwaarden).
 5. Alles hierboven is slechts beschrijvend. Lees dus zeker ook de eigenlijke voorwaarden hieronder. Zo kunnen we alle misverstanden vermijden, mochten die er zijn!

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID
 2. De internetdiensten ‘homestead.be’ en ‘digicrows.be’ varen beiden onder de vlag van WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. met maatschappelijke zetel te Aartrijke, BTW NR BE 0651.735.872. De gemaakte verbintenissen zijn dan ook steeds met WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V.. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V.. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

 3. ETHIEK
 4. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. is een ambassadeur van culturele, etnische en religieuze waarden en tolerantie. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. verwacht van al haar medewerkers, voor zover mogelijk en haalbaar, dat zij een groen beleid en groene praktijken promoten. Discriminatie op grond van onder meer kleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur, lidmaatschap van een vakbond of burgerlijke staat wordt niet getolereerd. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. verwacht van haar medewerkers dat zij:
  • denken, praten, handelen en zich gedragen op een wijze die strookt met de waardigheid van een zorgzame en voorkomende vakman;
  • te allen tijde de wetgeving van het land of het gastland, de lokale cultuur, tradities, gebruiken en praktijken respecteren;
  • alle belanghebbenden bij het project met respect, beleefdheid en voorkomendheid behandelen;
  • zich niet bezondigen aan handelingen van seksueel, fysiek of psychologisch misbruik of uitbuiting van een persoon;
  • voorzichtig omspringen met het materieel van de klant en van iedere belanghebbende bij het project;
  • respect tonen voor het milieu, met inbegrip van de flora en fauna en dit promoten;
  • de grootste discretie aan de dag leggen bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van zowel de materialen van de klant en/of belanghebbenden.
 5. BESTELLING EN ANNULATIE
 6. Alle bestellingen moeten schriftelijk, hetzij per post, hetzij per email worden bevestigd door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. en door de klant. Offertes zijn vrijblijvend. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. mits volledige voorafbetaling van een voorschot van 50 % van de waarde van de bestelling. Een bestelling kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V.. In dat geval is er door de klant minstens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15 % van de waarde van de bestelling met een minimum van € 75,- behoudens de mogelijkheid om een hogere vergoeding te eisen wegens de effectieve geleden schade. In geval van annulering of het uitstel door de klant van een (gehele of gedeeltelijke) bestelling minder dan 24 uur voor de datum waarop de uitvoering ervan is gepland zal een schadevergoeding van twee derden van het bedrag van de bestelling door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. worden gefactureerd.
 7. LEVERING EN AANVAARDING
 8. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling. De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de vier dagen na de levering, op straffe van verval van de klacht. Alle informatie die WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. beschikbaar stelt over een werk of ontwerp is steeds onder voorbehoud van fouten, vergissingen of foute inlichtingen door de klant. Foto’s of audiovisuele producties op de website van WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. zijn louter informatief en in geen geval bindend. Tenzij anders overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden zijn in een offerte en bestelling de bewerking van de geleverde ontwerpen, werken en/of producenten begrepen. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen, werken en/of producten in functie van opmerkingen van de klant kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten en vergoeding voor WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V.. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. zal de klant tijdig of voor de aanvang van de extra tijdsbesteding en het aangaan van bijkomende kosten inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeengekomen meerprijs.
 9. FACTURATIE EN BETALING
 10. Facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. bezorgd te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur met een minimum van € 50,- en nalatigheidsinteresten van 12% per jaar tot datum van effectieve betaling. De overdracht van materiële eigendom op roerende goederen geleverd door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V., heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de klant niet gerechtigd de producten te vervreemden, het materiële bezit ervan af te staan of ze in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
 11. INTELLECTUELE EIGENDOM
 12. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. toebehoren, zal de klant WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V.. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. vrijwaart de Klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant. Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. is ten allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeengekomen heeft WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V., het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor promotie, onder meer op haar website. Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeen gekomen in de bijzondere voorwaarden.
 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
 14. De door WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling. WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van WITTEZAELE SOLUTIONS COMM.V. is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling.
 15. VERTROUWELIJKHEID – GDPR/AVG
 16. Alle informatie (met inbegrip van documenten, bestanden, beeldmateriaal, presentatiedecks of methodieken, creatieve inhoud en ideeën, software, financiële informatie, klanteninformatie …), van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat. Ze zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar. Ze zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.
 17. VOORTIJDIGE BEËINDIGING EN OVERMACHT
 18. Elke Partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere Partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en Partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere Partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers. Geen enkele Partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid. De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een Partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere Partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.
 19. NIETIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 20. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt. Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Van Koophandel Gent Afdeling Brugge, België